Open tot 12u

Beste service van Gent!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied en draagwijdte

1.1.
Onderhavige algemene voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op alle
bestellingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Parkeerborden Gent goederen en diensten levert aan derden, behoudens indien er uitdrukkelijk
en schriftelijk anders is overeengekomen hetgeen een afzonderlijk geschrift ondertekend door
Parkeerborden Gent inhoudt.

De klant erkent uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. In
geval van strijdigheid tussen de huidige algemene voorwaarden en de algemene of bijzondere
voorwaarden van de klant, vermeld op de contractuele documenten, zullen onderhavige algemene
voorwaarden van Parkeerborden Gent absolute voorrang hebben en worden de algemene of bijzondere
voorwaarden van de klant voor niet geschreven gehouden zonder dat één en ander een uitdrukkelijk
en bijkomend protest van Parkeerborden Gent vereist. Aanvaarding van een bestelbon door Parkeerborden Gent
geldt dan ook niet als aanvaarding van de algemene of bijzondere verkoop- en factuurvoorwaarden
van de klant.

1.2.
Deze voorwaarden worden, onverminderd de regelgeving en de gebruiken in handelszaken
daaromtrent, alleszins geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van
de offerte of overeenkomst, ongeacht eerdere correspondentie en ongeacht enige andere
voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant.

Artikel 2 – Offerte

2.1.
Iedere offerte blijft geldig gedurende de termijn die op de offerte zelf is vermeld. Bij gebreke van
zulke vermelding bedraagt de geldigheidstermijn 30 kalenderdagen.

2.2.
Offertes zijn vrijblijvend tot aan de schriftelijke bevestiging door de klant en behoudens een
eerdere schriftelijke herroeping door Parkeerborden Gent.

2.3. Parkeerborden Gent behoudt zich het recht voor om opdrachten/offerteaanvragen zonder vermelding
van redenen te weigeren.

Artikel 3 – Wijzingen en meerwerken

3.1.
Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven
in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de
bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van
worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd.
Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding Parkeerborden Gent inzake wijziging, toevoeging of
weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in
hoofde van de klant onweerlegbaar en onherroepelijk aanvaard zijn bij gebrek aan diens schriftelijke
opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van deze bevestiging of melding. Artikel 1793
B.W. is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige
clausule.

3.2.
Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1.
De prijzen zijn steeds in euro (€) en exclusief btw, tenzij anders vermeld. Kosten die niet
uitdrukkelijk in de offerte of de overeenkomst worden vermeld, worden niet geacht in de prijs
inbegrepen te zijn.

4.2.
Elke klant zal steeds hoofdelijk gehouden zijn tot het voldoen van alle verbintenissen
voortvloeiende uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

4.3.
De prijzen worden vastgesteld rekening houdend met de markt- en prijzenconjunctuur van het
ogenblik van de levering. Elke verandering van deze conjunctuur of van één of meerdere elementen
die de berekeningsbasis van de prijzen uitmaken en van aard zijn deze te beïnvloeden of daaraan
wijziging te brengen, inbegrepen elke van overheidswege genomen beslissing die de aankoop, de
invoer, de verwerking, of de verkoop van producten beïnvloedt, beperkt of reglementeert, geeft
Parkeerborden Gent het recht de op dat ogenblik reeds aangegane overeenkomsten te herzien en haar
prijzen éénzijdig aan te passen. Ieder wisselkoersrisico is ten laste van de klant.

4.4.
De prijzen vermeld in de offerte zijn opgemaakt op basis van gegevens en inlichtingen die door
de klant verstrekt worden en door Parkeerborden Gent redelijkerwijze gekend zijn bij de offerte. De klant is
gehouden om Parkeerborden Gent onder meer te wijzen op het bestaan, de plaats en de ligging van
ondergrondse kabels en leidingen en van elke andere niet zichtbare constructie of obstakel.
Onvoorzienbare zaken of omstandigheden, niet gekende, niet of onvolledig meegedeelde gegevens,
of wijzigingen van gelijk welke aard die zich voordoen na het opmaken van de offerte, zullen dan ook
aanleiding geven tot gebeurlijke prijsaanpassingen.

4.5.
Alle rechten, belastingen en taksen van welke aard ook en onafgezien van het ogenblik van het
ontstaan ervan en die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst, zijn uitsluitend ten
laste van de klant.

4.6.

De huurperiode loopt steeds vanaf de dag dat de signalisatie wordt opgehaald of geplaatst tot op de dag dat de signalisatie wordt opgehaald of teruggebracht. Dit kan resulteren in een meerprijs, indien de oorspronkelijke huurperiode wordt overgeschreven. Deze bijkomende huurprijs- en of kosten zullen aangerekend worden via een eindfactuur. 

Artikel 5 – Leveringen en termijnen

5.1.
Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken wordt slechts op indicatieve wijze
aangeduid en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling te
annuleren, de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te eisen of zijn betalingsverplichtingen
op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of
Parkeerborden Gent ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht
worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, gebrek aan grondstoffen,
fabrieks- of vervoersstoornissen van welke aard ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan
personeel, quarantaine, staat van oorlog, belemmerde scheepvaart, vorstverlet, wanprestatie van
derden die door ons ten behoeve van de overeenkomst werden ingeschakeld alsook belemmeringen
van overheidswege.

5.2.
De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder
schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met
een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf
weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak
of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij
instaat of die hij bij hem toelaat of duld, is nooit ten laste van Parkeerborden Gent.

5.3.
De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat en dat de
werf normaal en veilig kan worden bereikt en is uitgerust met de nodige voorzieningen teneinde de
werken van Parkeerborden Gent mogelijk te maken. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt,
behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten tot alle verplichtingen
zijn nageleefd, zelfs indien de werken reeds werden aangevangen. De rechtstreekse en
onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit de vertraging zullen ten laste van de klant worden
gelegd, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Blijft de klant na verloop
van een termijn van acht (8) dagen na schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke, is
Parkeerborden Gent gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In dergelijk geval heeft
Parkeerborden Gent recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan 30% van de prijs van het onuitgevoerde
gedeelte van de werken, zonder afbreuk te doen aan het recht een hogere
schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is.

5.4.
De klant zorgt voor een zorgvuldige opslag van de zich op de werf bevindende goederen en
staat in voor de beveiliging daarvan.

5.5.
Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van
gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen
in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
onmogelijk maken, behoudt Parkeerborden Gent zich het recht voor, zelfs indien de opdracht reeds was
aangevat, de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de klant
geschikte betalingswaarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt
Parkeerborden Gent zich het recht voor de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles
onverminderd de rechten van Parkeerborden Gent op bedongen schadevergoedingen en intresten, dan wel
reëel geleden schade.

5.6
Annuleren van reserveringen zijn kosteloos 3 dagen voor de huurperiode aanvangt. Deze dient per mail doorgegeven te worden naar michelle@parkeerborden.gent. Indien deze termijn overschreden is zal er een forfaitaire administratie- en reservatiekost aangerekend worden van 7,5 euro incl btw. 

Artikel 6 – Facturatie en betaling

6.1.
Facturen zijn betaalbaar op het maatschappelijk adres van Parkeerborden Gent. Behoudens
andersluidende overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum. Conventionele compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2.
Betalingen door de klant worden achtereenvolgens aangerekend op de verschuldigde intresten
en kosten, en vervolgens op de oudste facturen, ongeacht een andersluidend verzoek tot
aanrekening van de klant.

6.3.
Bij laattijdige betaling is de klant, van rechtswege en zonder aanmaning, verwijlintresten
overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van €40,00. Tevens behoudt
Parkeerborden Gent zich het recht voor om desgevallend vergoeding te vorderen van het volledig geleden
nadeel.
Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere, zelfs niet-vervallen facturen, en
waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens en zonder verdere
aanmaning opeisbaar zijn.
Elke vertraging in de betaling kan tevens aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en
werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.
Deze clausule strekt enkel tot voordeel van Parkeerborden Gent en kan enkel door ons worden ingeroepen.

6.4.
Er worden principieel geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk toch het geval
zou zijn, kan in geen enkel geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden
afgeleid.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud – Risico’s

7.1.
Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom
van Parkeerborden Gent tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en bijhorigheden. Dit
geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Parkeerborden Gent slechts een
onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten
hiervan niet aan Parkeerborden Gent zou toebehoren.

7.2.
Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud draagt de klant vanaf het moment van levering, d.i.
vanaf de aanwezigheid ervan op de werf, het risico van verlies, diefstal, tenietgaan of beschadiging
van de goederen, , materialen, benodigdheden en/of uitgevoerde werken, door welke oorzaken ook
ontstaan en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt.

Artikel 8 – Uitvoering der werken

8.1.
Parkeerborden Gent behoudt zich het recht voor de ondergrond grondig te onderzoeken. Is de
stabiliteit of de kwaliteit van de ondergrond niet gegarandeerd dan behoudt Parkeerborden Gent zich het
recht voor om geen uitvoering te geven aan de werken, en dit zonder dat er enige schadevergoeding
of annulatievergoeding kan gevraagd worden door de klant.

8.2.
De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden
desgevallend gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek.

Artikel 9 – Oplevering

9.1.
In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten,
facturen of andere kostenstaten, zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in
het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van
de werken daarin vermeld.

9.2.
In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de werken
door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke
aanvaarding van de werken.

Artikel 10 – Klachten

10.1.
Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht inzake facturatie geschieden bij aangetekend schrijven
aan de zetel van Parkeerborden Gent binnen de zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van verzending
van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt vermoed de datum van verzending van
de factuur te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand
facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

10.2.
Klachten wegens zichtbare gebreken, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, alsmede wegens niet conforme
leveringen, moeten ingediend worden binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering of
uitvoering van de werken. Laattijdige klachten daaromtrent zijn niet ontvankelijk en worden als niet-bestaande
beschouwd. De klant dient tegensprekelijke vaststellingen van de voorkomende gebreken
mogelijk te maken.

10.3.
Klachten wegens verborgen gebreken dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking
ervan bij aangetekend schrijven worden gemeld aan Parkeerborden Gent, bij gebreke waaraan ze
onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd. Een vordering wegens verborgen gebreken kan
uiterlijk binnen één (1) jaar na levering of uitvoering van de werken worden ingesteld.
Indien de klacht gegrond wordt beschouwd heeft Parkeerborden Gent steeds het recht over te gaan tot
vervanging van de gebrekkige goederen of herstel van de gebrekkige werken, zonder dat er enige
vergoeding kan gevorderd worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door
de gebrekkige goederen en/of werken.

10.4.
Klachten of gebreken van welke aard ook, geven de klant niet het recht zijn
betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 11 – Beëindiging

11.1.
De klant die de aan ons toevertrouwde opdracht vóór de uitvoering ervan beëindigt, is van
rechtswege en zonder aanmaning hiertoe, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope
van 30% van de totale aannemingssom zonder BTW, onverminderd het recht van Parkeerborden Gent om
een hogere schadevergoeding te eisen, indien haar werkelijk geleden schade de forfaitair bepaalde
schade zou overtreffen, hetzij alsnog de uitvoering van de overeenkomst te eisen.

11.2.
De klant die de aan ons toevertrouwde opdracht tijdens de uitvoering ervan beëindigt, is van
rechtswege en zonder aanmaning hiertoe, gehouden de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds
uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te
voldoen conform de prijzen van de overeenkomst, vermeerderd met een schadevergoeding gelijk
aan 30% van de alsdan overblijvende aannemingssom zonder BTW, onverminderd het recht van
Parkeerborden Gent om een hogere schadevergoeding te eisen, indien haar werkelijk geleden schade de
forfaitair bepaalde schade zou overtreffen, hetzij alsnog de uitvoering van de overeenkomst te eisen.

11.3.
Indien Parkeerborden Gent zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert is de klant, louter voor zover
deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1.
De klant is jegens Parkeerborden Gent aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet
op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel
ingevolge diens eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor
deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma
ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet
aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan
ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing,
verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op
als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.

12.2.
De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden,
aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma
door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

12.3.
De klant verbindt er zich toe een “ALLE BOUWPLAATS RISICO’S” (ABR) af te sluiten.
Parkeerborden Gent levert haar goederen en prestaties voor een werf, waarbij zij gedekt is door de door de
klant afgesloten verzekering, en waarbij (i) elke schade aan de werken, (ii) de burgerlijke
aansprakelijkheid ten aanzien van derden en (iii) de aansprakelijkheid wegens burenhinder gedekt
zijn. De klant verbindt er zich eveneens toe een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten,
waarbij de dekking uitgebreid wordt tot de onderaannemers en tot de leveranciers van materialen.
De klant zal Parkeerborden Gent vrijwaren indien de dekking, voorzien door de hierboven vermelde
polissen, onvoldoende blijkt te zijn.

12.4.
Indien Parkeerborden Gent gebruik maakt van producten of diensten van derden, strekt de garantie
met betrekking tot dit product of dienst zich zo ver uit als de garantie van deze derde ten aanzien van
Parkeerborden Gent zich strekt, en dit ongeacht andere bepalingen.

12.5
Indien je ervoor kiest gebruik te maken van onze diefstalbescherming, dien je in geval van diefstal een geldige proces-verbaal (PV) op te laten maken door de politie, evenals een verklaring op eer waarin je verklaart dat de diefstal heeft plaatsgevonden. Door gebruik te maken van onze diefstalbescherming stem je ermee in dat slechts de helft van de waarde van de gestolen goederen vergoed wordt, op voorwaarde dat aan de vereiste documentatie is voldaan. Deze vergoeding is beperkt tot de verkoopprijs van de gestolen goederen, exclusief eventuele belastingen, verzendkosten of andere bijkomende kosten. Houd er rekening mee dat de diefstalbescherming niet van toepassing is op verlies, vermissing of schade die niet het directe gevolg is van diefstal, en dat er andere voorwaarden en beperkingen van toepassing kunnen zijn zoals vermeld in onze algemene voorwaarden.

12.6.
Uitgesloten van aansprakelijkheid in het algemeen zijn gevolgschade, indirecte schade,
immateriële schade en/of iedere schade ten gevolge van verzoeken van de klant ondanks negatief
advies vanwege Parkeerborden Gent. De aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade is alleszins steeds
beperkt tot de prijs van de geleverde goederen of de aannemingsprijs.

Artikel 13 – Overdracht van rechten en plichten

De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te
verkopen en/of over te dragen.

Artikel 14 – Splitsbaarheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden uit hoofde van een bepaling van enig
toepasselijk recht, geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard,
zal deze bepaling geen deel meer vormen van deze voorwaarden. De wettigheid, geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft behouden. De onwettige,
nietige of onafdwingbare bepaling wordt daarenboven vervangen door een bepaling die zo nauw
mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke en die het zo grootst mogelijke zelfde feitelijk effect heeft.

Artikel 15 – Geschillen

Alle overeenkomsten en de geldende algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch
recht, en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Parkeerborden Gent haar zetel
gevestigd heeft ten tijde van de inleiding van het geschil zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van
geschillen, zulks onverminderd het recht voor Parkeerborden Gent om de zaak aanhangig te maken voor de
rechtbank van de woonplaats van de klant of de plaats van uitvoering van de werken, indien
Parkeerborden Gent dit opportuun acht.